Główna
Przepisy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ostrołęce
zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 
Wykonuje równ
ież zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Ośrodek otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Biuro Obsługi Klienta
otwarte jest codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00

Kasa
otwarta jest codziennie od 8.00 do 15.30

Ogłoszenie
w sprawie zbycia środków trwałych
Samochód osobowy Fiat Punto Evo 1.2
,
 1. Samochód osobowy Fiat Punto Evo 1.2,
  wersja Active, rok prod. 2010, nr rej. WO 35158.
  Cena wywoławcza: 16 700,00 zł brutto
  (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych);

 2. Samochód osobowy Fiat Punto Evo 1.2,
  wersja Active, rok prod. 2010, nr rej. WO 35160
  Cena wywoławcza: 17 000,00 zł brutto
  (słownie: siedemnaście tysięcy złotych);

 3. Motocykl ROMET SENKE (model SK 125-7),
  rok produkcji: 2007
  , nr rej. WO 1337.
  Cena wywoławcza: 1 000,00 zł brutto
  (słownie: jeden tysiąc złotych);

 4. Przyczepa ciężarowa STERN (model: STEINHAGEN 5,4 t, wersja WZD 095H),
  rok produkcji 1995, nr rej. WO 2036A.

  Cena wywoławcza: 9 200,00 zł brutto
  (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych);

 5. Słupy oświetleniowe uliczne (metalowe, ocynkowane) – 2 sztuki.
  Cena wywoławcza za 1 sztukę: 200,00 zł brutto

  (słownie: dwieście złotych).


Więcej TUTAJ
INFORMACJA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje,
że od 1 kwietnia 2014r. będzie możliwość wynajmu placu manewrowego WORD
przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz przez instruktorów nauki jazdy,
w celu odbycia jazdy próbnej w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy
(z wyjątkiem kat. A, A1, A2 i AM)

Szczegółowe informacje mozna uzyskać w Biurze Obsługi Klienta WORD
(pokój nr 10 - zapisy na egzamin)
i pod numerem telefonu /29/ 760 55 35

DO POBRANIA
Regulamin wynajmu placu: DOC | PDF
Karta zgłoszenia: DOC | PDF
Cennik wynajmu placu: DOC | PDFINFORMACJA
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce
zawiadamia o wznowieniu przeprowadzania
egzaminów praktycznych na kat. A, A1, A2, AM
od dnia 21 marca 201r roku.UWAGA WAŻNE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że od dnia 27.02.2014r. egzaminy państwowe na kategorię "B"odbywać się będą na samochodach
Fiat PUNTO modele: GRANDE i EVO

Fiat PANDA
UWAGA
Ważna informacja!

W związku z pojawiającymi się informacjami oraz publikacjami prasowymi, które dotyczą rzekomych planowanych zmian w systemie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że:

Resort transportu nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac nad zmianą zasad zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, a także nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac, mających na celu zmianę tzn. punktacji egzaminu teoretycznego, która skutkowałaby zmniejszeniem liczby punktów koniecznych do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.


W ocenie Ministerstwa obniżanie progu zdawalności, a więc bezpośrednio także wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, byłoby działaniem negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, która została wprowadzona w styczniu 2013 roku, skutkuje poprawą jakości szkolenia kandydatów na kierowców.
SZKOLENIA NA ZDJĘCIE PUNKTÓW KARNYCH

26 SIERPNIA
od godz. 830


Informujemy, że w WORD Ostrołęka
trwają zapisy na
SZKOLENIE Z ZAKRESU WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM RUCHEM DROGOWYM

prosimy o kontakt pod numerem telefonu (29) 760 72 58

INFORMACJA

Informujmy, że od dnia 1 grudnia 2009 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce będzie możliwość złożenia kompletu dokumentów wymaganych na egzamin państwowy wszystkich kategorii prawa jazdy oraz ustalenia terminu egzaminu przez osobę będącą pełnomocnikiem osoby ubiegającej się o uzyskanie prawa jazdy. Pełnomocnikiem może być każda osoba, która dołączy do w/w dokumentów oryginał udzielonego na piśmie pełnomocnictwa oraz udostępni do wglądu ważny dokument tożsamości swój i osoby zainteresowanej. W przypadku składania dokumentów osoby ubiegającej się o prawo jazdy wyższych kategorii konieczne jest również przedstawienie aktualnego druku prawa jazdy tej osoby.

W przypadku telefonicznego ustalania terminu egzaminu osoba umawiająca się na egzamin ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieporozumienia dotyczące ustalonej daty i godziny egzaminu, zakresu egzaminu oraz rodzaju wybranego samochodu.

Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w WORD w Ostrołęce - Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 10)
oraz na stronie w postaci pliku PDF i DOC do pobrania i wydrukowania.

Plik pełnomocnictwa DOC
Plik pełnomocnictwa PDFZDAWALNOŚĆ MAMY JEDNĄ Z NAJWYŻSZYCH W POLSCE!

ZDAWALNOŚĆ ZA ROK 2013 WYNOSI OGÓŁEM 49,7% !

LIPIEC 2014

(egzaminy praktyczne)

Kategoria A - 54,55%
Kategoria A1 - 57,14%
Kategoria A2 - 64,29%
Kategoria AM - 60%
Kategoria B - 55,92%
Kategoria B1 - 100%
Kategoria B+E - 77,78%
Kategoria C - 59,46%
Kategoria C+E - 53,57%
Kategoria T - 60%
Kategoria D - 100%

OGÓŁEM  ZDAWALNOŚĆ ZA LIPEC 2014 WYNOSI 56,53%


Egzaminy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.00

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia,
w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa,
za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.